Yuukiya / Piled glass
結城家   積層ガラス  w2150 h600 d60     (茎崎)